چقدر حال و تن بي حال روي زمين!

چقدر قارچ هاي سمي! چقدر آب وسيع و درياي سرخ ، ساحل ها !

چقدر برف و پر از رقص هوا !

چقدر آدم و اين همه حرف !

چقدر خاك و كلماتي هرز!

چقدر حال و تن بي حال روي زمين!

چقدر سبز و سرهاي بر باد بنشسته !

چقدر چي؟ در اين برهوت سوزان!

چقدر خوب . چقدر خوب ....

چقدر خوب!


/ 0 نظر / 35 بازدید