چرخ و فلک

گیجم الان ! گیج گیج ام .
سر در هوا می چرخد و تن لش شده است کنون .
آسمان ، کوه دماوند نگاهم شده است و سرم درد می کند .
گیج مست هنوز نه خراب ... با حرص و ولع کام سیگار را نوش می کنم و گیجی ام دو افزون.
گیج گیج گیج ام .
مانده تا هوا روشن شود ... مانده تا قطره به آبی اصل شود ...
مانده ... مانده ... مانده .
زمان گیج است ...

/ 0 نظر / 31 بازدید