چرا اینجوری ... ؟


چرا باران ؟ چرا دریا ؟ چرا ابر ....؟ ستاره ، آسمان ، کهکشان .... چرا ماه ؟
زمین ، جاده ، آپارتمان .... واحد شماره 9 ... چرا زنگ ؟ چرا اشک ؟ رفتن ، رفتن ، رفتن!
چرا آب ؟ چرا دریا ؟ چرا ستاره ....؟
بز کوهی ای در دامنه کوههای سر به فلک کشیده البرز . می چرخم. می جوم . می بلعم .... چرا علف ؟ چرا کوه ... چرا من ؟؟

/ 0 نظر / 26 بازدید