همین جوری .

همین ناراحتی ها

همین دردها و خنده ها . شده مور مور شدن موهای تن. ناخن های نگرفته پر از شیطان.

همین پروازها ، پرواز . ذهن غلت می زند در هیاهوهای تن . فکر ، گلویش ، چرک گرفته .

همین دو رو برها . همین اطراف. همین لا به لای کلمات. بعد از هر حرفی و آویزان نقطه ای.

همین ساز دل و کوک مغزی . خیال ارتفاع دارد . ایستگاه با لرزش های قطرات آب . روح .

همین روح . همین خانه . درب های رنگ عشق . کوبه ای بر دوش . همین نوشته .

همین نوشته ای که تا به اینجا نبشته ام را بگیر و برو . تا آخر خط . بال گیر .

همین حالا بگشا . طاقت طاق را طاق شده است . همین یک کلام ، ختم کلام .

/ 0 نظر / 23 بازدید