سوتک من

درباره نداره.

آبان 97
1 پست
شهریور 97
1 پست
تیر 97
1 پست
شهریور 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
1 پست
آبان 92
1 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
4 پست
آبان 90
5 پست
مهر 90
5 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
2 پست
شهریور 89
5 پست
مرداد 89
4 پست
تیر 89
5 پست
خرداد 89
3 پست
اسفند 88
5 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
4 پست
آذر 88
5 پست
آبان 88
5 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
4 پست
تیر 88
4 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
3 پست
آذر 87
4 پست
آبان 87
5 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
7 پست
مرداد 87
6 پست
دی 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
2 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
2 پست
شهریور 83
1 پست
مرداد 83
1 پست
تیر 83
1 پست
خرداد 83
1 پست
اسفند 82
3 پست
بهمن 82
4 پست
دی 82
6 پست
آذر 82
4 پست
آبان 82
3 پست
مهر 82
3 پست
شهریور 82
9 پست
مرداد 82
5 پست
تیر 82
7 پست
خرداد 82
4 پست
اسفند 81
4 پست
بهمن 81
8 پست
دی 81
13 پست
آذر 81
5 پست
آبان 81
1 پست
داستان،هنر
در زمانی که همه هنرمند هستند من فقط هنر را دوست دارم و به دنبال اصل آن میگردم.